Beha’alotecha
Sh’lach L’cha
Korach
Chukkat
Balak
Pinchas
Mattot- Massei
D’varim
Va’etchannan
Eikev
R’eh
Shoftim
Ki Teitze
Ki Tavo
Nitzavim
Va-yelech
Ha’azinu