Terumah
Tetzaveh
Ki Tissa
Vayakhel-Pekudei
Vayikra
Tzav
Shemini
Tazria
Acharei-Mot
Kedoshim
Emor
Behar
B’chukkotai
B’midbar
Naso
Beha’alotecha
Sh’lach L’cha
Korach
Chukkat
Balak
Pinchas
Mattot
Massei
D’varim
Va-etchannan
Eikev
R’eh
Shoftim
Ki Teitze
Ki Tavo
Nitzavim
Va-yelech
Ha’azinu

Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sukkot
Shemini Atzeret/Simchat Torah
Yom Ha’Shoah
Yom Ha’atzmaut
Shavuot