Yom Chamishi, 26 Kislev 5775
Hanukkah Thursday, 18 December 2014