Yom Rishon, 29 Kislev 5775
Hanukkah Sunday, 21 December 2014